WiFi - Serwer WWW cz15

Na tym etapie przedstawię ci w jaki sposób zbudować prosty serwer HTTP na Arduino z wykorzystaniem WiFiNINA. Pełną dokumentację i możliwości możesz zobaczyć na stronie producenta biblioteki.

Zadanie

Stwórz serwer http na Arduino z wykorzystaniem biblioteki WiFiNINA. Serwer powinien wyświetlać jakieś dane (np. z czujnika temperatury) i obsługiwać zapytania (np. gaszące i zapalające diodę led) .

Do zbudowania użyję:
 • Diodę Led
 • Rezystor 56Ω
 • Czujnik BMP180
 • Arduino MKR1010 wifi
Schemat połączenia:

schemat

Kod programu:
#include <WiFiNINA.h>
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_BMP085.h>

char ssid[] = "Siec";  // SSID Twojej sieci WiFi
char pass[] = "Haslo"; // Hasło Twojej sieci WiFi
int status = WL_IDLE_STATUS;  // status połączenia
WiFiServer server(80);     // Port serwera

Adafruit_BMP085 bmp; // Definicja zmiennej bmp
float temp = 0;   // Zmienna przechowująca temperaturę

WiFiClient client = server.available();

int ledPin = 2; // Pin diody led

void setup() {
 Serial.begin(9600); 
 pinMode(ledPin, OUTPUT);
 while (!Serial);

 bmp.begin(); // Rozpoczęcie pracy czujnika bmp
 
 enable_WiFi();
 connect_WiFi();

 server.begin();
 printWifiStatus();

}

void loop() {
 client = server.available(); // Pobiera dane klienta połączonego

 if (client) {
  temp = bmp.readTemperature(); // Pobranie temperatury i przypisanie do zmiennej temp
  printWEB();
 }
}

void printWifiStatus() {
 // Wyświetl identyfikator SSID sieci, do której jesteś podłączony:
 Serial.print("SSID: ");
 Serial.println(WiFi.SSID());

 // Wyświetl adres IP adres:
 IPAddress ip = WiFi.localIP();
 Serial.print("IP Adres: ");
 Serial.println(ip);

 // Wyświetl siłę sygnału:
 long rssi = WiFi.RSSI();
 Serial.print("Sila sygnalu (RSSI):");
 Serial.print(rssi);
 Serial.println(" dBm");

 Serial.print("Aby wyswietlic strone otworz http://");
 Serial.println(ip);
}

void enable_WiFi() {
 // Sprawdź moduł WiFi:
 if (WiFi.status() == WL_NO_MODULE) {
  Serial.println("Komunikacja z modułem WiFi sie nie powiodła!");
  // Nie kontynuuj
  while (true);
 }

 // Sprawdź wersje
 String fv = WiFi.firmwareVersion();
 if (fv < "1.0.0") {
  Serial.println("Zaktualizuj oprogramowanie");
 }
}

void connect_WiFi() {
 // Próba połączenia z siecią Wi-Fi:
 while (status != WL_CONNECTED) {
  Serial.print("Proba połaczenia z SSID: ");
  Serial.println(ssid);
  // Połącz się z siecią WPA/WPA2. Zmień tę linię, jeśli używasz sieci otwartej lub WEP:
  status = WiFi.begin(ssid, pass);
  // Poczekaj 10 sekund na połączenie:
  delay(10000);
 }
}

void printWEB() {

 if (client) {            // Jeśli klient wykona zapytanie GET
  Serial.println("Nowy klient");  // Wyświetl wiadomość z portu szeregowego
  // Utwórz ciąg do przechowywania danych przychodzących od klienta
  String currentLine = ""; 
  while (client.connected()) {   // Pętla, gdy klient jest podłączony
   if (client.available()) {    // Czy są bajty do odczytania z klienta,
    char c = client.read();    // Przeczytaj bajt do zmiennej c
    Serial.write(c);       // Wyświetl go na monitorze szeregowym;
    if (c == '\n') {       // Jeśli bajt jest znakiem nowej linii

     // Jeśli bieżąca linia jest pusta, otrzymasz dwa znaki nowej linii z rzędu.
     // Co oznacza koniec żądania HTTP klienta, więc wyślij odpowiedź:
     if (currentLine.length() == 0) {

      // Nagłówki HTTP zawsze zaczynają się od kodu odpowiedzi (np. HTTP/1.1 200 OK)
      // i typ treści aby klient wiedział co nadchodzi. Następnie pusta linia:
      client.println("HTTP/1.1 200 OK");
      client.println("Content-type:text/html");
      client.println();
      
      // Utwórz dwa przyciski
      client.print("Kliknij <a href=\"/On\">TU</a> Aby zapalic diode led<br>");
      client.print("Kliknij <a href=\"/Off\">TU</a> Aby zgasic diode led<br><br>");

      // Wyświetl temperaturę
      client.print("Temperatura w pomieszczeniu: ");
      client.print(temp);
      client.print(" *C");

      // Odpowiedź HTTP kończy się kolejną pustą linią:
      client.println();
      // wyjdz z pętli while
      break;
     }
     else { // Jeśli masz znak nowej linii, wyczyść bieżący wiersz:
      currentLine = "";
     }
    }
    else if (c != '\r') { // Jeśli masz cokolwiek innego niż znak r,
     currentLine += c;  // Dodaj go na koniec bieżącej linii
    }

    if (currentLine.endsWith("GET /On")) {
    digitalWrite(ledPin, HIGH); // Zapal diodę    
    }
    if (currentLine.endsWith("GET /Off")) {
    digitalWrite(ledPin, LOW); // Zgaś diodę
    }

   }
  }
  // Zamknij połączenie:
  client.stop();
  Serial.println("klient rozłaczony");
 }
}

Po wgraniu programu obserwujemy monitor portu szeregowego, gdzie będą się wyświetlać komunikaty z naszej płytki. Pierwszym komunikatem jest próba połączenia się do sieci. Gdy już połączenie zostanie poprawnie nawiązane to dostaniemy informacje na temat połączenia i przydzielonego adresu ip przez router.

connection

Otwierając stronę otrzymujemy okno, w którym mamy dwa przyciski i informację o temperaturze w pomieszczeniu:

Site

Dostajemy również informacje w monitorze portu szeregowego o nawiązaniu nowego połączenia przez klienta, któremu zwróciliśmy stronę.

Monitor portu szeregowego

Klikając w przyciski klient (przeglądarka w naszym przypadku) wysyła zapytania GET do serwera. Poniżej możemy zobaczyć zapytanie zapalające diodę led, w którym otrzymaliśmy w zwrocie stronę html:

zapytanie

W ten oto sposób stworzyliśmy prosty serwer obsługujący zapytania dla zapalania i gaszenia diody led. Informacje o temperaturze są aktualizowane po przeładowaniu strony.