X

Kurs ESP - Web Server

Web Serwer to program działający na serwerze internetowym, obsługujący żądania protokołu komunikacyjnego HTTP. Z serwerem WWW łączy się poprzez sieć komputerową, przeglądarkę internetową, będącą jego klientem, aby pobrać wskazaną stronę WWW. [1]

Moduły ESP8266/32 są wyposażone w moduł komunikacyjny WiFi. Daje to możliwość stworzenia serwera WWW. Po skonfigurowaniu serwera można stworzyć stronę, która umożliwi dostęp do danych z czujników oraz zapewni kontrolę nad zdefiniowanymi urządzeniami.

Podstawowe komendy

// Dodanie biblioteki ESP8266WiFi.h
#include <ESP8266WiFi.h>

// Dane logowania do sieci WiFi
const char* ssid = "";
const char* password = "";

//ustawienie serwera WWW na porcie 80
WiFiServer server(80);

// Zmienna odpowiedzialna za przechowywanie nagłówka WWW
String header;

////////void setup()

// Szybkość transmisji UART 
Serial.begin(9600);

// Połączenie z siecią WiFi
Serial.print("Connecting to ");
Serial.println(ssid);
WiFi.begin(ssid, password);
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
 delay(500);
 Serial.print(".");
}
//Wypisanie adresu IP serwera WWW
Serial.println("");
Serial.println("WiFi connected.");
Serial.println("IP address: ");
Serial.println(WiFi.localIP());
server.begin();

////////void loop()

//Nasłuchiwanie klienta WWW
WiFiClient client = server.available();

// Po wykryciu klienta pętla działa do czasu jego odłączenia
if (client) { 
 Serial.println("New Client."); 
 String currentLine = ""; 
 while (client.connected()) {
 if (client.available()) {
 char c = client.read();
 Serial.write(c);
 header += c;
 if (c == '\n') {
  if (currentLine.length() == 0) {
  client.println("HTTP/1.1 200 OK");
  client.println("Content-type:text/html");
  client.println("Connection: close");
  client.println();


// Wykonywanie poleceń GET
if (header.indexOf("GET /5/high") >= 0) {
 //Działanie po wykryciu polecenia GET
}

// Informacja w wysłaniu HTML
<!DOCTYPE html><html>

// Zapewnia działanie strony na różnych przeglądarkach
client.println("<head><meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width, initial-scale=1\">");

// Style
client.println("<style>html { font-family: Arial; display: inline-block; margin: 1px auto; text-align: center;}");
client.println(".button { background-color: #00ff84; border: none; color: white; padding: 13px 35px;");
client.println("text-decoration: none; font-size: 20px; margin: 4px; cursor: pointer;}");
client.println(".button2 {background-color: #ff0000;}</style></head>");      

//Wypisanie nagłówka strony
client.println("<body><h1>Web Server ESP8266</h1>");      
     
// Czyszczenie nagłówka
header = "";

// Zakończenie połączenia
client.stop();

 

Obsługa DHT-11

//Deklaracja biblioteki
#include "DHT.h"
 
//Wybór pinu i rodzaj czujnika DHT
#define DHTPIN D3
#define DHTTYPE DHT11
 
//Deklaracja czujnika 
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); 

void setup()
{
 Serial.begin(9600); 
 //Inicjalizacja czujnika
 dht.begin();      
}
 
void loop()
{
 // Odczyt danych z DHT11
 float temperature = dht.readTemperature();
 float humidity = dht.readHumidity();
 
 //Wypisanie danych
 Serial.print("Wilgotnosc: ");
 Serial.print(humidity );
 Serial.print("% ");
 Serial.print("Temperatura: ");
 Serial.print(temperature);
 Serial.println("^C");
 
 delay(5000);
}

 

Web Serwer ESP

Program umożliwiający odczyt danych z czujnika DHT11 oraz dający możliwość sterowania diodą LED.

Schemat

Schemat przedstawia podłączenie diody LED oraz czujnika DHT11 (moduł lub sam sensor).

W przypadku podpięcia czujnika DHT11 z 4 pinami należy użyć rezystora 4,7kΩ.

Dioda wymaga rezystora 220Ω.

ESP web

 

Kod programu

#include <ESP8266WiFi.h>
#include "DHT.h"      
#define DHTTYPE DHT11   
#define DHTPIN D3  

const char* ssid   = "ArduinoTestWiFi";
const char* password = "U*eTRu&ZsmCi0ogdW";

WiFiServer server(80);

String header;
String ledPinState = "low";

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
unsigned long currentTime = millis();
unsigned long previousTime = 0; 
const long timeoutTime = 3000;
const int ledPin = D2;

void setup() {
 Serial.begin(9600);
 dht.begin();

 pinMode(ledPin, OUTPUT);
 digitalWrite(ledPin, LOW);

 Serial.print("Connecting to ");
 Serial.println(ssid);
 WiFi.begin(ssid, password);
 while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
  delay(500);
  Serial.print(".");
 }

 Serial.println("");
 Serial.println("WiFi connected.");
 Serial.println("IP address: ");
 Serial.println(WiFi.localIP());
 server.begin();
}

void loop(){
 WiFiClient client = server.available();  

 if (client) {  
  Serial.println("New Client.");     
  String currentLine = "";        
  currentTime = millis();
  previousTime = currentTime;
  while (client.connected() && currentTime - previousTime <= timeoutTime) { 
   currentTime = millis();     
   if (client.available()) {       
    char c = client.read();       
    Serial.write(c);          
    header += c;
    if (c == '\n') {   
     String temperature = String(dht.readTemperature());
     String humidity = String(dht.readHumidity());    
     if (currentLine.length() == 0) {
      client.println("HTTP/1.1 200 OK");
      client.println("Content-type:text/html");
      client.println("Connection: close");
      client.println();         
      if (header.indexOf("GET /led/high") >= 0) {
       ledPinState = "high";
       digitalWrite(ledPin, HIGH);
      } else if (header.indexOf("GET /led/low") >= 0) {
       ledPinState = "low";
       digitalWrite(ledPin, LOW);
      }
          
      client.println("<!DOCTYPE html><html>");
      client.println("<head><meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width, initial-scale=1\">");
      client.println("<link rel=\"icon\" href=\"data:,\">");
       
      client.println("<style>html { font-family: Arial; display: inline-block; margin: 1px auto; text-align: center;}");
      client.println(".button { background-color: #00ff84; border: none; color: white; padding: 13px 35px;");
      client.println("text-decoration: none; font-size: 20px; margin: 4px; cursor: pointer;}");
      client.println(".button2 {background-color: #ff0000;}</style></head>");      
      client.println("<body><h1>Web Server ESP8266</h1>");      
      
      client.println("<h2>Temperatura = " + temperature + "C</h2>");
      client.println("<h2>Wilgotnosc = " + humidity + "%</h2>");

      client.println("<p>PIN D2 - " + ledPinState + "</p>");
      
      if (ledPinState=="low") {
       client.println("<p><a href=\"/led/high\"><button class=\"button\">ON</button></a></p>");       
      } else {
       client.println("<p><a href=\"/led/low\"><button class=\"button button2\">OFF</button></a></p>");
      } 
      client.println();     
      break;
     } else { 
      currentLine = "";
     }
    } else if (c != '\r') { 
     currentLine += c;   
    }
   }
  }  
  header = "";
  
  client.stop();
  Serial.println("Client disconnected.");
  Serial.println("");
 }
}

Efekt działania programu

Serial monitor wyświetli adres IP. Adres należy wpisać do przeglądarki.

Uzyskujemy dostęp do odczytu danych z sensora, oraz możliwość sterowania diodą LED.

Web serwer ip

 

[1]    https://pl.wikipedia.org/wiki/Serwer_WWW