X

Kurs ESP - Przesyłanie danych do chmury

ThingSpeak jest to platforma IoT typu open source do zbierania i pobierania danych z obiektów. Wykorzystuje ona protokołu HTTP oraz MQTT. Platforma umożliwia gromadzenie danych oraz późniejszą ich wizualizację. 

Do korzystania z rozwiązania konieczne jest konto na platformie MathWorks.

Tworzenie kanału

Należy zalogować się do platformy "https://thingspeak.com/" za pomocą konta MathWorks.

Następnie należy przejść do zakładki "Chanels" => "My Channels" po czym wygrać opcję "New Channel". 

Kanał musi zawierać nazwę, oraz odpowiednią ilość pól na dane.

TS1

Utworzony kanał widoczny jest w zakładce "My Channels"

TS2

W utworzonym kanale wizualizowane są zebrane dane.

7

 

Użytkownik może dostosować wykres do swoich potrzeb. Na podstawie danych można utworzyć widgety. 

TS15

Przykład widgetu na podstawie aktualnej temperatury/

16

 

W celu wysłania danych poprzez kontroler ESP należy w kodzie programu podać:

 • Chanel ID 
 • Write API Key

X10

 

ThingSpeak jest występuje zarówno w wersji darmowej jak i jako płatna subskrypcja.

Ograniczenia wersji darmowej dotyczą:

 • ograniczenia liczby wiadomości 3 miliony/rok oraz 8200/dzień,
 • maksymalnej częstotliwości aktualizacji max co 15 sekund,
 • ilość kanałów ograniczona do max 4,
 • udostępnienie kanału prywatnego max 3. 

 

Program

Dane wysyłane są na platformę ThingSpeak co 20 sekund.  Przesyłane są dwa pola Odczyt temperatury z sensora oraz zmienna losowa.

Kod pobranie adresu czujnika

#include <OneWire.h>
#define ONE_WIRE_BUS D2
OneWire pin(ONE_WIRE_BUS); 
void setup(void) {
 Serial.begin(9600);
}
void loop(void) {
 byte i;
 byte addr[8];
 
 if (!pin.search(addr)) {
  Serial.println();
  pin.reset_search();
  delay(250);
  return;
 }
 Serial.print(" ROM =");
 for (i = 0; i < 8; i++) {
  Serial.write(' ');
  Serial.print(addr[i], HEX);
 }
 delay(5000);
}

Schemat

Wymagany rezystor 4,7kΩ

DSTS

Kod Programu

#include "ThingSpeak.h"
#include "secrets.h"
#include <ESP8266WiFi.h>

#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
//obsługa Czujnika
#define ONE_WIRE_BUS D2
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
DallasTemperature sensors(&oneWire);
DeviceAddress sensor = { 0x28, 0xFF, 0x19, 0x4D, 0xB3, 0x17, 0x1, 0x3E };

//Dane logowania WiFi
char ssid[] = "ArduinoTestWiFi"; 
char pass[] = "12345678"; 
int keyIndex = 0;      
WiFiClient client;

unsigned long myChannelNumber = 1120166;
const char * myWriteAPIKey = "V3J71LR4LN1TPZRZ";

// Inicjalizacja wartości
float number1 = 0;
int number2 = random(0,100);

String myStatus = "";

void setup() {
 // Inicjowanie Serial Portu
 Serial.begin(9600); 
 sensors.begin();
 WiFi.mode(WIFI_STA); 
 // Inicjalizacja ThingSpeak
 ThingSpeak.begin(client); 
}

void loop() {

 // Połączenie WiFi
 if(WiFi.status() != WL_CONNECTED){
  Serial.print("Łączenie z siecią: ");
  Serial.println(SECRET_SSID);
  while(WiFi.status() != WL_CONNECTED){
   WiFi.begin(ssid, pass); 
   Serial.print(".");
   delay(5000);   
  } 
  Serial.println("\nPołączono.");
 }
 //pobranie informacji z sensora
 sensors.requestTemperatures(); 
 
 number1 = sensors.getTempC(sensor);
 number2 = random(0,100);

 // Nadanie wartości polom do wysłania
 ThingSpeak.setField(1, number1);
 ThingSpeak.setField(2, number2);

 // Wysłanie do kanału ThingSpeak
 int x = ThingSpeak.writeFields(myChannelNumber, myWriteAPIKey);
 if(x == 200){
  Serial.println("Aktualizacja kanału powiodła się.");
 }
 else{
  Serial.println("Błąd - " + String(x));
 }
 
 // Ustawienie statusu
 ThingSpeak.setStatus(myStatus);
  
 delay(20000); // Wysłanie danych co 20 sekund (minimum 15s)
}

Wizualizacja

Wizualizacja danych gromadzonych przez 5 godzin.

ts22