X

Kurs ESP - I2C

I2C jest protokołem komunikacyjnym, wynalezionym w 1982 roku przez firmę Philips. Służy on do komunikowania się z takimi urządzeniami jak wyświetlacze, czy czujniki ciśnienia. W odróżnieniu do protokołów SPI oraz UART, I2C obsługuje Multi-Master. Dane przesyłane są bit po bicie jednym przewodem. Częstotliwość komunikacji wynosi 100 lub 400 kHz.

Do komunikacji potrzebne są dwa piny:

SDA – kanał przesyłania danych, odpowiada za nadawanie i odbieranie,

SLC – urządzenie główne, odpowiada za dzielenie sygnału zegara między urządzeniami nadrzędnymi, a podrzędnymi.

Maksymalna długość ramki wynosi 8 bitów. Protokół może korzystać z sześciu trybów transmisji. Zapewniają one szybkość od 10 kb/s do 5 Mb/s.

W przypadku urządzeń o tym samy adresie, konieczne jest wykorzystanie Multiplekser’a I2C. Przykładowo multiplekser PCF8574 pozwala na komunikację nawet z ośmioma urządzeniami o tym samym adresie przez pojedynczą magistralę I2C.

Skaner I2C

W przypadku korzystania z części urządzeń urządzeń wykorzystujących komunikacje I2C konieczny jest adres HEX. W tym celu należy podciąć do płytki np. Wyświetlacz 2X16. Następnie wgrać poniższy kod. Pozwoli to na uzyskanie kodu HEX potrzebnego do komunikacji z wyświetlaczem.

Schemat podłaczenia wyświetlacza 16X2.

Schemat ESP I2C Only Display

Kod programu skaner I2C.

Następnie należy wgrać poniższy kod i uruchomić monitor portu szeregowego.

#include <Wire.h>
 
void setup() {
 Wire.begin();
 Serial.begin(9600);
 Serial.println("I2C Scanner");
 //SLC - D1 
 //SLA - D2
 //VCC - 3V
 //GND - G
}
 
void loop() {
 byte error, address;
 int nDevices;
 Serial.println("Scanning...");
 nDevices = 0;
 for(address = 1; address < 127; address++ ) {
  Wire.beginTransmission(address);
  error = Wire.endTransmission();
  if (error == 0) {
   Serial.print("I2C device found at address 0x");
   if (address<16) {
    Serial.print("0");
   }
   Serial.println(address,HEX);
   nDevices++;
  }
  else if (error==4) {
   Serial.print("Unknow error at address 0x");
   if (address<16) {
    Serial.print("0");
   }
   Serial.println(address,HEX);
  }  
 }
 if (nDevices == 0) {
  Serial.println("No I2C devices found\n");
 }
 else {
  Serial.println("done\n");
 }
 delay(10000);     
}

Monitor portu szeregowego

W rezultacie otrzymujemy kod wyświetlacza.

Schemat ESP I2C Only Display Key


Obsługa wyświetlacza

Podstawowe komendy

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 2, 1, 0, 4, 5, 6, 7, 3, POSITIVE) - Ustawienie adresu ukladu na 0x27 

lcd.backlight() - Uruchomienie podświetlania ekranu 

lcd.noBacklight() - Wyłączenie podświetlania ekranu

lcd.begin(16,2) - Deklarowanie rozmiaru wyświetlacza

lcd.setCursor(0,0) - Ustawienie kursora na znaku początkowym 

Kod programu

//SCL -> D1
//SDA -> D2
#include <Wire.h>  // standardowa biblioteka Arduino
#include <LiquidCrystal_I2C.h> // dolaczenie pobranej biblioteki I2C dla LCD
 
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 2, 1, 0, 4, 5, 6, 7, 3, POSITIVE);
 
void setup() 
{ 
 lcd.begin(16,2); //Deklarowanie rozmiaru wyświetlacza
 lcd.backlight(); 
 lcd.setCursor(0,0); //Ustawuenie kursora na znaku początkowym 
 lcd.print("ESP2866");//Wypisanie tekstu od zanku początkowego
 lcd.setCursor(0,1);
 lcd.print("SENSOR BMP180");
 delay(1000);
}
 
void loop() {}

Obsługa BMP180

Schemat podłączenia.

Schemat ESP I2C Only BMP180

Kod programu

#include <Wire.h>
#include <Adafruit_BMP085.h>

Adafruit_BMP085 bmp;
 
void setup() {
 Serial.begin(9600);
 if (!bmp.begin()) {
 Serial.println("Nie znaleziono sensora BMP180!");
 while (1) {}
 }
}
 
void loop() {
 Serial.print("Temperatura = ");
 Serial.print(bmp.readTemperature()); // Odczyt temperatury
 Serial.println(" ^C");
  
 Serial.print("Ciśnienie = ");
 Serial.print(bmp.readPressure()); // Odczyt ciśnienia
 Serial.println(" Pa");
  

 Serial.print("Wysokość = ");
 Serial.print(bmp.readAltitude()); // odczyt wysokości
 Serial.println(" m");
  
 Serial.println();
 delay(1000);
}

Wynik pracy programu.

Schemat ESP BMP180 Serial


Program z I2C Odczyt temp. i ciśnienia z BMP180

Schemat podłączenia.

Schemat ESP I2C Display + BMP180

Kod programu.

#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
#include <Adafruit_BMP085.h>

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 2, 1, 0, 4, 5, 6, 7, 3, POSITIVE); // Ustawienie adresu ukladu na 0x27

Adafruit_BMP085 bmp;
 
void setup() {
 
 lcd.begin(16,2);
 lcd.backlight(); 
 lcd.setCursor(0,0); 
 lcd.print("ESP2866");
 lcd.setCursor(0,1);
 lcd.print("SENSOR BMP180");
 delay(1000);
 
 Serial.begin(9600);
 if (!bmp.begin()) {
 Serial.println("Nie znaleziono sensora BMP180!");
 while (1) {}
 }
}
 
void loop() {
 lcd.setCursor(0,0); 
 lcd.print("Temp = ");
 lcd.print(bmp.readTemperature());
 lcd.print(" C");
 
 lcd.setCursor(0,1);
 lcd.print("Pres = ");
 lcd.print(bmp.readPressure());
 lcd.print(" Pa"); 
  
 Serial.println();
 delay(1000);
}