X

Kurs ESP - Bluetooth

Kontrolery ESP posiadają wbudowany moduł komunikacyjny Bluetooth z obsługą Low Energy. Umożliwia on komunikację z urządzeniami korzystającymi z tego standardu. 

Program Beacon Bluetooth

Beacon to funkcja, która rozgłaszanie swoją nazwę poprzez Bluetooth.

Program odczytuje temperaturę z czujnika DS18B20 i ją rozgłasza.

Schemat

Wymagany rezystor 4,7kΩ.

BT1 Schemat

Pobranie adresu czujnika

#include <OneWire.h>
#define ONE_WIRE_BUS 15
OneWire pin(ONE_WIRE_BUS); 
void setup(void) {
 Serial.begin(9600);
}
void loop(void) {
 byte i;
 byte addr[8];
 
 if (!pin.search(addr)) {
  Serial.println();
  pin.reset_search();
  delay(250);
  return;
 }
 Serial.print(" ROM =");
 for (i = 0; i < 8; i++) {
  Serial.write(' ');
  Serial.print(addr[i], HEX);
 }
 delay(5000);
}

Monitor portu szeregowego

BT1

Kod programu

Efektem pracy programu, jest widoczny odczyt temperatury w smartfonach, znajdujących się w pobliżu modułu ESP.

#include "SimpleBLE.h"
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
#define ONE_WIRE_BUS 15

SimpleBLE beacon;

OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
DallasTemperature sensors(&oneWire);

//Adres sensora
DeviceAddress sensor = { 0x28, 0xFF, 0x19, 0x4D, 0xB3, 0x17, 0x1, 0x3E };


void setup(void){
 Serial.begin(9600);
 sensors.begin();
}

void loop(void){ 
 //Pobranie temperatury z sensora
 sensors.requestTemperatures(); 
 //Rozgłoszenie nazwy poprzez Bluetooth
 beacon.begin("Temperatura: " + String(sensors.getTempC(sensor)) + "^C" );

 delay(10000);
}

 

Program wysłanie danych (serial Bluetooth)

Program odczytuje temperaturę z czujnika DS18B20 i wysyła ją poprzez Bluetooth do aplikacji "Serial Bluetooth". Schemat podłączenia jest taki sam jak w Beacon Bluetooth.

Aplikacja "Serial Bluetooth"

BT2

Kod Programu

#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
#define ONE_WIRE_BUS 15

#include "BluetoothSerial.h"
BluetoothSerial bluetooth;

OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
DallasTemperature sensors(&oneWire);

// Adres sensora
DeviceAddress sensor = { 0x28, 0xFF, 0x19, 0x4D, 0xB3, 0x17, 0x1, 0x3E };

void setup(void){
 Serial.begin(9600);
 bluetooth.begin("Bluetooth Terminal");
 sensors.begin();
}

void loop(void){ 
 //Pobranie temperatury z sensora
 sensors.requestTemperatures(); 
 
 //Wysłanie danych poprzez Bluetooth Serial SPP
 bluetooth.println("Temperatura: " + String(sensors.getTempC(sensor)) + "^C" );
 delay(2000);
}

 

 

 

Program sterowanie diodami (serial Bluetooth) 

Sterowanie diodą w programie odbywa się za pomocą aplikacji "Serial Bluetooth". Wysyła ona poprzez terminal komunikaty "LED-ON" oraz "LED-OFF". W programie są one przetwarzane, co w rezultacie odpowiada za sterowanie pinem cyfrowym GPIO22.

Schemat

Wymagany rezystor 220Ω.

BT3 ESP

 

Aplikacja "Serial Bluetooth"

Aplikacja daje możliwość przypisania do klawiszy domyślnie nazwanych "M1" - "M7" wartości wysyłane przez port.

BT3 ESP APK

Kod

#include "BluetoothSerial.h"
//Pin diody LED
#define ledPin 22

BluetoothSerial bluetooth;

String messageBT = "";

void setup() {
 pinMode(ledPin, OUTPUT);
 Serial.begin(9600);
 bluetooth.begin("Połączono");
}

void loop() {

 if (bluetooth.available()){
  //odczytanie serial blutoth
  char receivedChar = bluetooth.read();
  //Przetworzenie char na string
  if (receivedChar != '\n'){
   messageBT += String(receivedChar);
  }
  else{
   messageBT = "";
  }
  Serial.write(receivedChar); 
 }
 //Zapalenie gaszenie diody LED
 if (messageBT =="LED-ON"){
  digitalWrite(ledPin, HIGH);
  bluetooth.begin("GPIO22 - HIGH");
 }
 else if (messageBT =="LED-OFF"){
  digitalWrite(ledPin, LOW);
  bluetooth.begin("Połączono");
  bluetooth.begin("GPIO22 - LOW");
 }
 delay(50);
}